American Nuclear Society
Home

Home / Publications / Transactions / Volume 121 / Number 1

A Calibration Method for Raman Distributed Temperature Sensor in Nuclear Power Plant

Meiqiong Xiang, Yanyang Liu, Xianguo Qing, Jialiang Zhu, Qian Wu, Biwei Zhu, Sijie Xu (Nuclear Power Inst. China)

Transactions / Volume 121 / Number 1 / November 2019 / Pages 423-426