American Nuclear Society
Home

Home / Publications / Transactions / Volume 113 / Number 1

Local Measurement of Adiabatic Two-Phase Flow in an Annulus under Low-Frequency Vibration

Guanyi Wang (Purdue Univ), Xiu Xiao (Purdue Univ, Tsinghua Univ), Qingzi Zhu, Xiaohong Yang (Purdue Univ), Shao-Wen Chen (Purdue Univ, National Tsing Hua Univ), Mamoru Ishii (Purdue Univ)

Transactions / Volume 113 / Number 1 / October 2015 / Pages 1351-1354